Telethuiswerk opnieuw verplicht

Op woensdag 17 november 2021 heeft het overlegcomité beslist om telethuiswerk terug te verplichten. Gisteren (19 november 2021) is het koninklijk besluit hierover gepubliceerd.

1) Telethuiswerk opnieuw verplicht vanaf 20 november

Door de beslissing van het overlegcomité van woensdag 17 november 2021 is telethuiswerk opnieuw verplicht vanaf 20 november voor alle ondernemingen, verenigingen en diensten, voor alle personen bij hen werkzaam, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie.

De verplichting geldt echter niet indien telethuiswerk onmogelijk is omwille:

 • de aard van de functie
 • de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening

Indien telethuiswerk niet kan worden toegepast, nemen de ondernemingen, verenigingen en diensten de passende preventiemaatregelen om de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Deze passende preventiemaatregelen zijn veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van materiële, technische en/of organisatorische aard zoals bepaald in de “Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan”.

2) Maandelijkse aangifte en attest

Het bestuur dient volgende administratieve formaliteiten te voldoen:

 • aan de personeelsleden die niet kunnen telethuiswerken een attest of elk ander bewijsstuk bezorgen dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de arbeidsplaats bevestigt
 • maandelijks per vestigingseenheid volgende gegevens registreren op de portaalsite van de sociale zekerheid
  • per vestigingseenheid het totale aantal personen dat werkzaam is
  • per bestigingseenheid het aantal personen dat een functie uitoefent die onmogelijk kan worden volbracht via telethuiswerk

De eerste aangifte dient uiterlijk op dinsdag 30 november 2021 ingediend te zijn voor de periode van 22 november tot en met 31 december op basis van de situatie op woensdag 24 november 2021 (de tool zal hier beschikbaar zijn vanaf 24 november).
Vervolgens dient de aangifte uiterlijk op de 6de kalenderdag van de maand  ingediend te zijn op basis van de situatie van de eerste werkdag van de maand.
Als er geen wijzigingen zijn voor de volgende maanden moet er geen nieuwe aangifte worden ingediend.

De aangifteplicht geldt niet voor:

 • KMO’s waar minder dan 5 personen werkzaam zijn
 • inrichtingen die vallen onder het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat en de Gewesten in verband met inrichtingen en activiteiten met gevaarlijke stoffen
 • Onderwijs
 • Politiediensten
 • Zorgsector
  • Voor openbare de openbare sector behelst dit de openbare instellingen en diensten
   • met als NACE-code 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86904, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87209, 87301, 87302, 87303, 87304, 87309, 87901, 87902, 87909, 88101, 88102, 88103, 88104, 88109, 88911, 88912, 88919, 88991, 88992, 88993, 88994, 88996 en 88999
   • die belast zijn met de exploitatie van vaccinatiecentra in het kader van de strijd tegen het coronavirus COVID-19 en dit voor alle activiteiten die verband houden met de exploitatie van een vaccinatiecentrum

Meer informatie over de registratieplicht vind je hier.

3) Terugkeermomenten

De besturen mogen terugkeermomenten inlassen onder volgende voorwaarden:

 • tot en met 12 december
  • maximum één dag per week per persoon
  • per dag maximum 20% van de personen voor wie telethuiswerk verplicht is
 • vanaf 13 december
  • maximum twee dagen per week per persoon
  • per dag maximum 20% van de personen voor wie telethuiswerk verplicht is
 • in onderling akkoord
  • wat betekent dat deze personen niet verplicht kunnen worden om deel te nemen aan de terugkeermomenten
 • het doel moet het bevorderen van het psychosociaal welzijn en de teamgeest van deze personen zijn
 • deze personen moeten vooraf de nodige instructies krijgen over alle maatregelen die noodzakelijk zijn om de terugkeer in alle veiligheid te laten verlopen
 • deze personen moeten geïnformeerd worden dat ze in geen geval mogen terugkeren naar de arbeidsplaats als ze zich ziek voelen of ziektesymptomen vertonen of zich in een quarantainesituatie bevinden
 • het bestuur mag hieraan, voor zijn personeelsleden, geen enkel gevolg verbinden
 • de verplaatsing van en naar de arbeidsplaatsen tijdens de piekuren van het openbaar vervoer of via carpooling moet zo veel mogelijk vermeden worden
 • de beslissing om terugkeermomenten te organiseren moet gebeuren met inachtneming van de regels van het sociaal overleg in de onderneming, waarbij alle voorwaarden worden afgetoetst

4) Controle

De sociale inspectiediensten zullen het naleven van het telewerk controleren. Wie een telewerkbare functie vervult, maar toch in het bedrijf aanwezig is, zal zijn of haar aanwezigheid moeten kunnen verantwoorden.

Rechtsbron: Koninklijk besluit van 19 november 2021 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19-pandemie te voorkomen of te beperken , B.S. 19 november 2021
 • Haal meer
  uit uw
  personeelsbeleid
 • * Dynamische helpdesk
  * Onderbouwd advies van experten
  * Persoonlijke en actieve participatie

Nood aan een persoonlijke, efficiënte oplossing voor uw probleem?

Ons team van experten hoort graag meer van u
CONTACTEER ONS

Juridisch advies dat werkt.