Uitbreiding gunstige RSZ-regeling voor de socio-culturele overeenkomst gepubliceerd

Op 1 juni 2021 werd in het staatsblad het KB van 20 mei 2021 gepubliceerd waarin het maximum aantal dagen worden vastgelegd waarop werknemers en werkgevers met een socio-culturele overeenkomst (~monitorenovereenkomst)  vrijgesteld zijn van RSZ-bijdragen.

Voor 2021 wordt het maximumaantal dagen verhoogd van 25 naar 50 dagen.

Het gaat enkel om de tewerkstellingen bij:

 • het Rijk, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provinciale en plaatselijke besturen voor de personen tewerkgesteld in een betrekking die arbeidsprestaties meebrengt, verricht:
  • als verantwoordelijk leider, beheerder, huismeester, monitor of adjunct-monitor in de cyclussen voor vakantiesport tijdens de schoolvakanties en de vrije dag(gedeelt)en in het onderwijs;
  • als animator van socioculturele en sportactiviteiten tijdens de vrije dag(gedeelt)en in het onderwijs;
  • bij wijze van inleiding, aanschouwelijke voordracht of lezing, die plaatshebben na 16u30 of tijdens de vrije dag(gedeelt)en in het onderwijs;
 • het Rijk, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provinciale en plaatselijke besturen en de werkgevers georganiseerd als vereniging zonder winstoogmerk of vennootschap met sociaal oogmerk waarvan de statuten bepalen dat de vennoten geen vermogensvoordeel nastreven, die vakantiekolonies, speelpleinen en sportkampen inrichten, voor de personen tewerkgesteld als beheerder, huismeester, monitor of bewaker, alleen tijdens de schoolvakanties;
 • de door de bevoegde overheden erkende organisaties die tot taak hebben socioculturele vorming en/of sportinitiatie te verstrekken, en de personen die buiten hun werk- of schooluren of tijdens de schoolvakanties door deze organisaties worden tewerkgesteld als animator, leider of monitor;
 • de inrichtende machten van scholen gesubsidieerd door een Gemeenschap en de personen tewerkgesteld als animator van socioculturele en sportactiviteiten tijdens de vrije dag(gedeelt)en in het onderwijs.

Dit wil wel zeggen dat de niet-onderwerping beperkt blijft tot 25 dagen voor de tewerkstellingen bij sportmanifestaties.

De overschrijding van de 25 dagen is enkel mogelijk voor een tewerkstelling waarvoor het contingent verhoogd werd naar 50 dagen. Het moment van de Dimona-aangifte is bepalend.

Lees meer op https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/intermediates

 • Haal meer
  uit uw
  personeelsbeleid
 • * Dynamische helpdesk
  * Onderbouwd advies van experten
  * Persoonlijke en actieve participatie

Nood aan een persoonlijke, efficiënte oplossing voor uw probleem?

Ons team van experten hoort graag meer van u
CONTACTEER ONS

Juridisch advies dat werkt.