Uitrol IFIC-functieclassificatie in de publieke sector van start

Op 24 november 2021 ondertekenden de sociale partners in het Comité C1 drie protocollen die de praktische modaliteiten uitwerken zodat de IFIC-functieclassificatie kan uitgerold worden in de publieke sector.

Hiertoe werd reeds beslist in het deelakkoord koopkracht voor de publieke sector, goedgekeurd door de sociale partners en de Vlaamse regering op 23 december 2020 en nadien overgenomen in het VIA 6-akkoord.

In een eerste fase zal men in de publieke ouderenvoorzieningen (woonzorgcentra, dagverzorgingscentra en centra voor kortverblijf)  de sectorale functies uit de IFIC-classificatie dienen toe te wijzen aan de personeelsleden, met uitzondering van diegene die behoren tot de directie, artsen en administratieve functies. De toegewezen functie zal ook de looncategorie bepalen waartoe het personeelslid ingeschaald zal worden. Het personeelslid kan dan een keuze maken om al dan niet in te stappen in het IFIC-barema.

De sociale partners voorzien een tijdspad waaraan gehouden dient te worden en een aantal procedurele stappen zoals de oprichting van een  begeleidingscommissie, interne  beroepscommissie, een globale én individuele communicatie naar de personeelsleden, de aanpassing van de rechtspositieregeling en het aanduiden van een proces-verantwoordelijke.

Naast deze oefening in de ouderenzorg gelden er voorafnames voor de personeelsleden die tewerkgesteld worden in de erkende  diensten gezinszorg, aanvullende thuiszorg en kinderopvang. Aan de personeelsleden van deze diensten zal reeds een IFIC-functiecategorie toegewezen worden, die men al dan niet kan aanvaarden.

De uitrol van deze IFIC-functieclassificatie geldt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2021 voor diegene die op 7 maart 2022 nog in dienst zijn bij het bestuur.  De meerkost voor de besturen wordt vergoed binnen het voor VIA-6 voorziene budget.

We beseffen dat een correcte invoering van deze IFIC-functieclassificatie een grote uitdaging betekent voor de lokale besturen. Jurplus kan hierbij begeleiden door jullie te informeren, maar ook door mee in het veld de nodige stappen te zetten.

Interesse? Mail gerust naar .

  • Haal meer
    uit uw
    personeelsbeleid
  • * Dynamische helpdesk
    * Onderbouwd advies van experten
    * Persoonlijke en actieve participatie

Nood aan een persoonlijke, efficiënte oplossing voor uw probleem?

Ons team van experten hoort graag meer van u
CONTACTEER ONS

Juridisch advies dat werkt.