Watersnood

Wat indien werknemers niet kunnen komen werken omwille van (de gevolgen van) de hevige regenval en overstromingen?

Tijdelijke werkloosheid overmacht

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht veronderstelt dat de uitvoering van het werk tijdelijk volledig onmogelijk is.

Als voorbeelden haalt de RVA aan dat dit het geval is indien de werknemer het werk niet kan uitoefenen omdat de plaats van tewerkstelling is ondergelopen, de infrastructuur van de werkgever is aangetast of vernietigd of omdat de werknemer niet op de plaats van het werk kan raken doordat het openbaar vervoer onderbroken is of doordat de wegen overstroomd zijn.

Er wordt daarnaast door de uitzonderlijke situatie ook tot en met 15 augustus 2021 aanvaard dat omstandigheden die op zich het werk niet rechtstreeks onmogelijk maken toch een reden kunnen zijn om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in te roepen. Het gaat om situaties waarin de werknemer getroffen is door ernstige schade of verliezen en daardoor in de onmogelijkheid is om te gaan werken omdat hij prioriteit moet geven aan nieuwe huisvesting zoeken, de opkuis of herstellingswerken van zijn woning, zijn schadedossier regelen of naar alternatieve vervoermiddelen zoeken.

De RVA staat tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in deze gevallen dus toe, zowel voor arbeiders als bedienden, als het personeelslid:

 • niet in de mogelijkheid is te telewerken
 • voor die dag(en) niet al vakantie of inhaalrust opnam
 • voor die dag(en) geen recht heeft op gewaarborgd loon omdat men al naar het werk was vertrokken
 • op geen enkele andere manier het werk kon bereiken

De RVA aanvaardt in die situaties ook dat de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht alternerend kan zijn (het personeelslid moet met andere woorden niet doorlopend tijdelijk werkloos worden gesteld of er kan worden afgewisseld tussen de werknemers).

Voor deze uitzonderlijke situaties van tijdelijke werkloosheid gelegen in de periode van 14 juli tot en met 31 juli 2021 geldt een vereenvoudigde aanvraagprocedure.

Uiteraard geldt deze mogelijkheid tot tijdelijke werkloosheid enkel voor contractuele personeelsleden.

Rechtsbron: https://www.rva.be/nl/nieuws/uitzonderlijke-weersomstandigheden-overstromingen-specifieke-regelingen-voor-de-werkloosheid

 

Te laat op het werk

Het zou kunnen dat een personeelslid te laat op het werk aangekomen is omdat hij onderweg geconfronteerd met onvoorziene (mobiliteits)problemen door de overstromingen (ondergelopen wegen, niet rijden van openbaar vervoer, …).
In deze situatie dient het bestuur een contractueel personeelslid op basis van artikel 23 WAO (gewaarborgd dagloon) het volledige loon voor die dag te betalen.
Een statutair personeelslid kan eventueel beroep doen op artikel 172 BVR RPR (overmacht).


Stopzetting zomerkamp

Ophalen kind

Indien een personeelslid tijdens de arbeidsdag zijn kind diende te gaan ophalen omwille van de stopzetting van het kamp door overstromingen, kan een contractueel personeelslid zich beroepen op artikel 23 WAO (gewaarborgd dagloon) en zal het bestuur de volledige dag loon dienen te betalen. Een statutair personeelslid kan eventueel weer beroep doen op artikel 172 BVR RPR (overmacht).

Opvang van het kind de volgende dagen

In tegenstelling tot stopzetting van een zomerkamp omwille van corona, is er geen mogelijkheid voorzien voor aanvraag tijdelijke werkloosheid overmacht in geval van stopzetting van een zomerkamp omwille van wateroverlast.

Een contractueel personeelslid zou zich eventueel kunnen beroepen op ‘verlof dwingende redenen’ (een niet te voorziene gebeurtenis die losstaat van het werk). Op basis hiervan heeft men een recht op 10 dagen onbetaald verlof.
In andere gevallen dient het personeelslid zich te beroepen op de opname van verlofdagen, inhaalrust voor overuren of het onbetaald verlof.


Rampenverlof

De PVDA is voorstander om met onmiddellijke ingang een ‘rampenverlof’ in te voeren.

“Terwijl de slachtoffers van de overstromingen geconfronteerd worden met het heropbouwen van hun leven, moeten sommigen onder hen al terug aan het werk. Dat is een onmogelijke situatie”, stelt de PVDA.

“Duizenden burgers staan voor een administratieve rompslomp (o.a. verzekeringen) terwijl de papieren hiervoor nodig vernietigd zijn. Daarnaast staan velen voor dagen opruimwerk of, erger, dient men op zoek naar een nieuwe woning. Sommigen zijn ook hun wagen kwijt en raken niet meer naar het werk of hebben opvang nodig voor hun kinderen.
De getroffen mensen hebben tijd nodig om hun leven op orde te brengen en om psychologisch te herstellen van een ramp die te veel slachtoffers heeft geëist”, schrijft de PVDA.
Helaas krijgen veel werkende mensen die tijd niet omdat men geen betaald verlof (meer) kan nemen of men vreest voor inkomensverlies.

Om hieraan tegemoet te komen, dringt de PVA aan op een ‘rampenverlof’ dat voorziet in:

 • het recht op 10 verlofdagen, op te nemen binnen twee maanden na de ramp
 • behoud van het volledige inkomen voor de eerste 3 dagen en 82% voor de 7 daaropvolgende dagen, zoals bij andere verloven (bv. geboorteverlof)
 • zonder verlies van sociale rechten

Rechtsbron: https://www.pvda.be/pvda_vraagt_recht_op_rampverlof_voor_slachtoffers_watersnood

 • Haal meer
  uit uw
  personeelsbeleid
 • * Dynamische helpdesk
  * Onderbouwd advies van experten
  * Persoonlijke en actieve participatie

Nood aan een persoonlijke, efficiënte oplossing voor uw probleem?

Ons team van experten hoort graag meer van u
CONTACTEER ONS

Juridisch advies dat werkt.