Corona

Uitbreiding gunstige RSZ-regeling voor de socio-culturele overeenkomst gepubliceerd

Op 1 juni 2021 werd in het staatsblad het KB van 20 mei 2021 gepubliceerd waarin het maximum aantal dagen worden vastgelegd waarop werknemers en werkgevers met een socio-culturele overeenkomst (~monitorenovereenkomst)  vrijgesteld zijn van RSZ-bijdragen.

Voor 2021 wordt het maximumaantal dagen verhoogd van 25 naar 50 dagen.

Het gaat enkel om de tewerkstellingen bij:

 • het Rijk, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provinciale en plaatselijke besturen voor de personen tewerkgesteld in een betrekking die arbeidsprestaties meebrengt, verricht:
  • als verantwoordelijk leider, beheerder, huismeester, monitor of adjunct-monitor in de cyclussen voor vakantiesport tijdens de schoolvakanties en de vrije dag(gedeelt)en in het onderwijs;
  • als animator van socioculturele en sportactiviteiten tijdens de vrije dag(gedeelt)en in het onderwijs;
  • bij wijze van inleiding, aanschouwelijke voordracht of lezing, die plaatshebben na 16u30 of tijdens de vrije dag(gedeelt)en in het onderwijs;
 • het Rijk, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provinciale en plaatselijke besturen en de werkgevers georganiseerd als vereniging zonder winstoogmerk of vennootschap met sociaal oogmerk waarvan de statuten bepalen dat de vennoten geen vermogensvoordeel nastreven, die vakantiekolonies, speelpleinen en sportkampen inrichten, voor de personen tewerkgesteld als beheerder, huismeester, monitor of bewaker, alleen tijdens de schoolvakanties;
 • de door de bevoegde overheden erkende organisaties die tot taak hebben socioculturele vorming en/of sportinitiatie te verstrekken, en de personen die buiten hun werk- of schooluren of tijdens de schoolvakanties door deze organisaties worden tewerkgesteld als animator, leider of monitor;
 • de inrichtende machten van scholen gesubsidieerd door een Gemeenschap en de personen tewerkgesteld als animator van socioculturele en sportactiviteiten tijdens de vrije dag(gedeelt)en in het onderwijs.

Dit wil wel zeggen dat de niet-onderwerping beperkt blijft tot 25 dagen voor de tewerkstellingen bij sportmanifestaties.

De overschrijding van de 25 dagen is enkel mogelijk voor een tewerkstelling waarvoor het contingent verhoogd werd naar 50 dagen. Het moment van de Dimona-aangifte is bepalend.

Lees meer op https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/intermediates

Belangrijke update i.k.v. personeelsleden die niet kunnen telewerken

Naar aanleiding van de extra maatregelen van het Overlegcomité woensdag 24 maart 2021, dient elke onderneming, ook de publieke sector, te registreren hoeveel werknemers er niet telewerken.

Er wordt hiervoor vanaf zaterdag(avond) 27/3 een registratietool ter beschikking gesteld op de website van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (www.socialsecurity.be), waar deze registratie in 4 korte stappen kan gebeuren.

 

Bij een controle zal de aangifte in de tool vergeleken worden met de werkelijke situatie op de werkvloer.

Nieuwe en verlengde steunmaatregelen in het kader van de Corona-epidemie

Op vrijdag 12 februari 2021 werd door het kernkabinet beslist om een aantal steunmaatregelen te verlengen tot eind juni 2021. Daarnaast werden een aantal bijkomende steunmaatregelen aangekondigd.

Zo werd aangekondigd dat de uren die jobstudenten werken in de zorg of het onderwijs niet zullen meetellen voor het jaarlijkse maximum aantal uren aan voordelig studententarief in 2021. Normaal gezien bedraagt dit 475 uren.

Ook de thuiswerkvergoeding werd verhoogd. Sinds 1 april 2020 kan het bestuur aan thuiswerkende medewerkers een maandelijkse thuiswerkvergoeding van maximaal 129,48 euro toekennen. Die vergoeding is bedoeld om kosten voor bijvoorbeeld verwarming, elektriciteit en klein kantoormateriaal te dekken. Ze is vrij van belasting en RSZ-bijdragen, maar niet verplicht. In het tweede kwartaal van 2021 mag de thuiswerkvergoeding worden verhoogd. Deze mag nu maximaal 144,31 euro bedragen

Volgende sociaaleconomische steunmaatregelen werden verlengd tot juni 2021. Het betreft:

 • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor alle sectoren;
 • De uitbreiding van de tijdelijke werkloosheid wegens quarantaine kind;
 • Verhoogd quotum vrijwillige overuren tot 220 uren in de zorgsector, de cruciale sectoren en de essentiële diensten te gebruiken in het 1ste en het 2de kwartaal van 2021;
 • Het makkelijker mogelijk maken dat personeelsleden tijdelijk gedetacheerd worden naar een andere werkgever in de zorgsector of in het onderwijs.

Bron: https://www.premier.be/nl/federale-regering-verlengt-en-breidt-steunpakket-uit

 • Haal meer
  uit uw
  personeelsbeleid
 • * Dynamische helpdesk
  * Onderbouwd advies van experten
  * Persoonlijke en actieve participatie

Nood aan een persoonlijke, efficiënte oplossing voor uw probleem?

Ons team van experten hoort graag meer van u
CONTACTEER ONS

Juridisch advies dat werkt.