Geen categorie

Publicatie diverse aanpassingen BVR RPR

Afgelopen dagen zijn de publicaties gebeurd van reeds aangekondigde wijzigingen van het BVR RPR.

Fietsvergoeding voor speedpedelec

Op 12 april 2022 is de aanpassing van artikel 164 BVR RPR in kader van de speedpedelec verschenen in het Belgisch Staatsblad:
‘Een maandelijkse fietsvergoeding wordt toegekend aan het personeelslid dat de verplaatsing van en naar het werk volledig of gedeeltelijk met de fiets of de speedpedelec, vermeld in artikel 38, § 1, eerste lid, 14°, a), van het Wetboek van de inkomstenbelastingen van 10 april 1992 aflegt’.

De terugwerkende kracht die nog voorzien was in de ontwerpbesluiten is niet weerhouden. De Raad van State heeft in zijn advies van 18 januari 2022 over het ontwerp geoordeeld dat er geen reden is tot retroactieve werking.

Gezien de publicatie plaatsvond  op 12 april 2022 houdt dit in dat dit artikel inwerking treedt op 22/04/2022. Vanaf die datum moet het bestuur de vastgelegde fietsvergoeding ook uitbetalen aan personeelsleden die de verplaatsing naar het werk maken met de speedpedelec.

Uitbreiding ‘rouwverlof’ voor statutairen

Door de Wet van 25 juni 2021 werd het ‘rouwverlof’ (omstandigheidsverlof naar aanleiding van overlijden) voor contractuelen op verschillende vlakken uitgebreid. Onmiddellijk werd aangegeven dat het de intentie was om deze uitbreiding ook mogelijk te maken voor statutairen door aanpassing van het BVR RPR. Tot de aanpassing van het BVR RPR werd wel geadviseerd om via dienstvrijstelling al gelijkaardige rechten aan de statutairen toe te kennen.

Ondertussen heeft de publicatie van de aanpassing van het BVR RPR op 4 april 2022 plaatsgevonden, waardoor het ook voor statutairen een automatisch recht is.

Verhoging variabel gedeelte EJT van 2,5% naar 3,6% voor niet-VIA-personeel

Op 4 april 2022 is ook de publicatie van de verhoging van het variabel gedeelte van de eindejaarstoelage van 2,5% naar 3,6% voor het niet-VIA-personeel gebeurd. Tevens is, zoals al aangekondigd, ook de maximumgrens van één twaalfde van het jaarsalaris opgeheven.

Quarantaineverlof statutairen

Op 12 april 2022 is ten slotte de wijziging aan het quarantaineverlof voor statutairen naar ‘de gevallen, vermeld in artikel 8, eerste lid, van de wet van 23 december 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie’ (zijnde de gevallen waarin contractuelen beroep kunnen doen op werkloosheid corona) met terugwerkende kracht gepubliceerd.

Rechtsbronnen

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 28 januari 2022 tot wijziging van artikel 135 en 209 van het BVR RPR en tot wijziging van artikel 98 van het BVR RPR OCMW, B.S. 4 april 2022
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 28 januari 2022 tot wijziging van artikel 164 van het BVR RPR en tot wijziging van artikel 8 en 21 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 houdende maatregelen ten gevolge van de pandemie veroorzaakt door COVID-19 en tot wijziging van de minimale voorwaarden voor de rechtspositieregeling van het personeel van de gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de provincies, B.S. 12 april 2022

 

Voor gedetailleerde info over al deze aanpassingen en de daarbij horende modaliteiten verwijzen we graag naar onze 2-maandelijkse infosessies ‘Sociaal-juridische actua lokale besturen’.

Week van de vrijwilliger

Deze week (27/2 tot 6/3) is het week van de vrijwilliger.
Een goed moment om beknopt enkele belangrijke sociaal-juridische regels in verband met vrijwilligers nog eens in herinnering te brengen.

Definitie

 • Elke activiteit die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht voor een feitelijke vereniging of publieke rechtspersoon zonder winstoogmerk
 • Uitgesloten: Activiteit die door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie wordt verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling

Rechten en plichten

 • Informatieplicht naar vrijwilliger over:
  • Het doel van de organisatie
  • Het soort organisatie: vzw, feitelijke vereniging, gemeentebestuur
  • De verzekeringen die er voor vrijwilligers zijn afgesloten:
   • Verplichte aansprakelijkheidsverzekering (bij fout vrijwilliger is organisatie aansprakelijk)
   • Eventuele andere (niet-verplichte) verzekeringen die afgesloten zijn: lichamelijke schade geleden door vrijwilliger, rechtsbijstand, privé-gebruik voertuig, …
  • Al dan niet betalen van een kostenvergoeding
   • En zo ja: hoeveel, hoe en wanneer deze betaald worden
  • Dat de vrijwilliger zich moet houden aan de discretieplicht en mogelijk ook aan een geheimhoudingsplicht

Onkostenvergoeding

 • Geen verplichting
 • 2 mogelijkheden
  • Ofwel reële kostenvergoeding op basis van bewijsstukken
   • Geen bovengrens, maar redelijkheidsprincipe speelt wel
  • Ofwel forfaitaire kostenvergoeding
   • maximum € 36,84 per dag
   • met een maximum van € 1.473,37 per jaar
   • Voor bepaalde vrijwilligers geldt een verhoogd jaarbedrag van € 2.705,97/j (o.a. vrijwilligers vaccinatiecentra)
 • Extra
  • Cumul mogelijk met vervoerskosten tot maximaal 2.000 km per jaar per vrijwilliger
  • plafond bestaat niet voor vrijwilligers die het regelmatig vervoeren van personen als activiteit hebben

Ander nuttige info

 • Minstens 16 jaar
  • Uitzondering: vanaf 15 jaar als eerste 2 studiejaren secundair onderwijs gedaan
 • Meldingsplicht bij werkloosheidsuitkering als werkloze
 • Vrijwilligersovereenkomst aanbevolen

Rechtsbron: Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers

’t Is gebeurd!

Zoals aangekondigd in onze sessies ‘Sociaal-juridische actua’ lokale besturen is de spilindex in februari al opnieuw overschreden.

De sociale index van februari bedraagt 114,60 en overschreed daarmee de vastgelegde spilindex van 113,76.

Dit houdt in dat de wedden en verschillende vergoedingen van de personeelsleden in april opnieuw met 2% verhogen (al voor de 3de keer op 7 maanden).
Vanaf april dient hierdoor loonindex 1,8476 toegepast te worden.

De nieuwe spilindex is gezet op 116,04 en zou, volgens de prognose van het planbureau, al opnieuw bereikt worden in juli 2022.
Dit zou dan betekenen dat de lonen van de personeelsleden opnieuw met 2% stijgen vanaf september 2022

Rechtsbron: www.plan.be

 • Haal meer
  uit uw
  personeelsbeleid
 • * Dynamische helpdesk
  * Onderbouwd advies van experten
  * Persoonlijke en actieve participatie

Nood aan een persoonlijke, efficiënte oplossing voor uw probleem?

Ons team van experten hoort graag meer van u
CONTACTEER ONS

Juridisch advies dat werkt.