Geen categorie

Nieuwe regels rond re-integratie

Door het Koninklijk Besluit van 11 september 2022 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk wat het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers betreft (B.S. 20/09/2022) zijn er vanaf oktober belangrijke aanpassingen op til in de procedure van re-integratie.

Zo komt er een informatieplicht naar het betrokken personeelslid, wijzigen verschillende termijnen, komt er een link naar de ’terug-naar-werk-coördinator’, wordt een aantal mogelijke trajecten/beslissingen teruggeschroefd naar 3, … en wordt een volledig nieuwe procedure van beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht uitgetekend.

Beëindiging medische overmacht wordt hierbij losgekoppeld van het re-integratietraject.

Je verneemt alles over deze nieuwe regelgeving met concrete handvaten in de praktijk in een korte opleiding.

Alle info hier: https://jurplus.be/opleidingen/reintegratie/

Zaterdag vanaf 2023 niet meer beschouwd als werkdag

Door een wijziging in het Burgerlijk Wetboek zal vanaf 1/1/2023 de zaterdag niet meer als een werkdag beschouwd worden.

Dit zal ook zijn doorwerking hebben in belangrijke tellingen in het arbeidsrecht. We denken hierbij in eerste instantie aan:

 • telling bij betekening opzegbrief
 • telling bij het geven ontslag bij dringende reden

Betekening opzegbrief

Artikel 37 van de Wet arbeidsovereenkomsten (WAO) stelt dat een opzegbrief die aangetekend verstuurd is, betekend wordt op de derde werkdag na de verzending (postdatum is bepalend).
Heden wordt in deze situatie als werkdag beschouwd:  elke kalenderdag, behalve de zon- en feestdagen m.a.w een zaterdag telt mee in de telling, ook al werkt men niet die dag.

De opzegbrief heeft vervolgens, conform artikel 37/1 WAO, ingang vanaf de maandag volgend op de betekening.

In de praktijk kwam het erop neer dat werkgever of werknemer de opzegbrief op woensdag diende te versturen om de opzeg de maandag erop te laten ingaan (tenzij er een feestdag volgde in de 3 volgende dagen).
Bijvoorbeeld: bij een opzeg verstuurd op woensdag 17 augustus, begint de opzegtermijn te lopen op maandag 22 augustus (gezien de betekening plaats heeft op zaterdag 20 augustus, zijnde de derde werkdag na verzending).

Door een wijziging in het Burgerlijk Wetboek zal vanaf 1/1/2023 de zaterdag niet meer als een werkdag beschouwd worden. Hierdoor zal een opzegbrief die verstuurd is op woensdag pas betekend worden op de maandag erop (en niet meer op zaterdag) en zal de opzegtermijn dus pas de maandag van de week daarop beginnen te lopen.
Bijvoorbeeld: een opzeg verstuurd op woensdag 4 januari 2023, zal betekend worden op maandag 9 januari 2023, zijnde de derde werkdag na verzending (donderdag = werkdag 1, vrijdag werkdag 2 en gezien zaterdag niet meer beschouwd wordt als werkdag is maandag de derde werkdag).

Indien men wenst dat de opzegtermijn in 2023 blijft ingaan de maandag na het versturen van de opzegbrief, zal men vanaf 2023 de opzegbrief ten laatste dienen te versturen op dinsdag (uiteraard in de veronderstelling dat er de 3 volgende dagen geen feestdag volgt).

Ontslag dringende reden

Conform artikel 35 WAO dient de partij die een arbeidsovereenkomst wenst te beëindigen om dringende reden, deze te verbreken binnen een termijn van 3 werkdagen die begint te lopen de dag volgend op de dag waarop de feiten waarop men zich beroept bekend zijn (nvdr. aan het orgaan dat bevoegd is om het ontslag te geven).

In deze situatie zou het in het voordeel van de partij, die het ontslag om dringende reden wens te te geven, kunnen spelen dat zaterdag niet meer beschouwd wordt als een werkdag vanaf 2023.

 

Rechtsbronnen

 • Wet van 28 april 2022 houdende boek 1 “Algemene bepalingen” van het Burgerlijk Wetboek, B.S. 1 juli 2022

 

Voor gedetailleerde info over deze aanpassingen verwijzen we graag naar onze 2-maandelijkse infosessies ‘Sociaal-juridische actua lokale besturen’.

Ontwerp nieuw kaderbesluit BVR RPR + ontslag statutair

Op de ministerraad van vrijdag 20 mei 2022 heeft de Vlaamse Regering een eerste principiële goedkeuring verleend aan enerzijds het ontwerp van besluit dat de minimale voorwaarden vaststelt van de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen en anderzijds een voorontwerp tot wijziging van het Provinciedecreet en het Decreet Lokaal Bestuur.

Ontwerp nieuw BVR RPR

Dit nieuwe kaderbesluit incorporeert de doelstellingen van het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024:
– meer autonomie en vrijheden om een modern personeelsbeleid te kunnen voeren
– het verder wegwerken van  verschillen tussen statutaire en contractuele personeelsleden

Daarnaast heeft men ervoor geopteerd om nagenoeg alle besluiten met m.b.t. de rechtspositie van het personeel (BVR RPR, Besluit externe personeelsmobiliteit, Besluit van 13/9/2002 betreffende vakantietoelage, …) te integreren in het kaderbesluit zodat alle regels i.v.m. tot de rechtspositie quasi terug te vinden zijn in 1 rechtsbron.

Uiteraard dient dit ontwerp nog heel de juridische weg te doorlopen (sociale partners, RvSt).

Wijziging ontslagregeling statutair personeelslid

Ook voor dit voorontwerp tot wijziging vindt men de wortels terug in het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024:
We werken de verschillen tussen de statutaire en contractuele personeelsleden verder weg. Voor de lokale besturen werken we voor de statutaire ambtenaren een ontslagregeling uit die dezelfde is als de ontslagregeling uit de arbeidsovereenkomstenwet.”

Het voorontwerp voorziet een gelijkschakeling van de ontslagregeling van de statutaire personeelsleden met die van de contractuele werknemers.
Daarenboven worden de arbeidsrechtbanken en arbeidshoven bevoegd om geschillen die voortvloeien uit de beëindiging van de statutaire aanstelling te behandelen (in plaats van de Raad van State).

Rechtsbron

Vlaamse Ministerraad van vrijdag 20 mei 2022 (https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/).

Op die link vindt men ook de ontwerpteksten.

 • Haal meer
  uit uw
  personeelsbeleid
 • * Dynamische helpdesk
  * Onderbouwd advies van experten
  * Persoonlijke en actieve participatie

Nood aan een persoonlijke, efficiënte oplossing voor uw probleem?

Ons team van experten hoort graag meer van u
CONTACTEER ONS

Juridisch advies dat werkt.