Geen categorie

Flexijobs ook in publieke zorg

In het begrotingsakkoord van de Federale Regering van 11 oktober 2022 was een uitbreiding van het systeem van flexi-jobs naar andere sectoren (o.a. zorgsector, sport, tuin-en landbouw en evenementen) opgenomen.
Het was echter wachten op de wetteksten om te verifiëren of ook de publieke zorgsector beoogd werd en of de gezondheidsberoepen, zoals meegegeven in de besprekingen, effectief zouden worden uitgesloten.

Door artikel 146 van het ontwerp van Programmawet kunnen we deze vragen beantwoorden.
De regeling wordt ook uitgebreid naar ‘publieke zorgsector met als NACE-code 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901,86903, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87301, en 87302 met uitsluiting van functies die taken omvatten behorend tot het materiële toepassingsgebied van de Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

Dit betekent dat flexijobbers in de publieke zorgsector mogelijk zullen worden, maar enkel in ondersteunende jobs waarvoor geen specifiek zorgdiploma vereist is (vb. onthaalfuncties, poets-en onderhoudsfuncties, keuken, cafetaria, …) en niet in zorgfuncties (= arts, tandarts, apotheker, verpleegkundige, kinesitherapeut, vroedvrouw, zorgkundige en paramedische beroepen).

Daarnaast zal voor de zorgsector een specifiek minimumflexi-loon gelden nl. € 11,49 (te indexeren).

Tot slot geven we mee dat deze regeling in voege zal gaan vanaf 1/1/2023, maar we benadrukken dat het voorlopig een wetsontwerp betreft en dat het dus ook wachten is op de effectieve publicatie.

Rechtsbron

 • Wetsontwerp programmawet

Voor meer nieuws verwijzen we naar onze infosessies ‘Sociaal-juridische actua lokale besturen‘.

Zaterdag vanaf 2023 toch verder beschouwd als werkdag?

In ons nieuwsbericht van 17 augustus 2022 en infosessie ‘Sociaal-juridische actua lokale besturen’ van september 2022 deelden we mee dat door een wijziging in het Burgerlijk Wetboek vanaf 1/1/2023 de zaterdag niet meer als een werkdag beschouwd zal worden.

Dit zou zijn doorwerking kunnen hebben in belangrijke tellingen in het Arbeidsrecht. We denken hierbij in eerste instantie aan:

 • telling bij betekening opzegbrief
 • telling bij het geven ontslag bij dringende reden
 • afleveren geneeskundig attest

Echter gaven we ook aan dat het Arbeidsrecht zou kunnen afwijken daar in het nieuwe Burgerlijk Wetboek de mogelijkheid wordt geboden om in andere wetten van deze nieuwe regel af te wijken. En daarom had Minister Dermagne advies gevraagd aan de NAR of men zaterdagen toch nog als werkdag wil beschouwen voor de berekening van de termijnen in het Arbeidsrecht.

Advies NAR

In advies nr. 2.325 van 16 november 2022 heeft de NAR laten weten dat ‘het huidige systeem, waarin een zaterdag als werkdag wordt beschouwd, geïntegreerd is in de praktijk‘ en opperde dan ook om dit systeem na 31 december 2022 te behouden in het Arbeidsrecht om onduidelijkheden en misverstanden te voorkomen en de rechtszekerheid te bewaren.

Gezien de nieuwe regeling in werking treedt op 1 januari 2023, is het dus aanbevolen om voor die datum met een wetgevend kader te komen dat de nieuwe regelgeving neutraliseert in het Arbeidsrecht.

Wetsontwerp

Minister Dermagne is niet bij de pakken blijven zitten en diende op 30 november 2022 vervolgens een wetsvoorstel in ‘houdende de neutralisatie van artikel 1.7 van het boek 1 van het Burgerlijk Wetboek wat betreft het arbeidsrecht en de sociale zekerheid en sociale bijstand’.

Het is nu nog wachten op de publicatie, maar het heeft er dus alle schijn van dat ook na 1 januari 2023 een zaterdag in het Arbeidsrecht een werkdag blijft.

Rechtsbronnen

 • Wetsvoorstel van 30 november 2022 houdende de neutralisatie van artikel 1.7 van het boek 1 van het Burgerlijk Wetboek wat betreft het arbeidsrecht en de sociale zekerheid en sociale bijstand
 • Advies NAR nr. 2.325 d.d. 16 november 2022
 • Wet van 28 april 2022 houdende boek 1 “Algemene bepalingen” van het Burgerlijk Wetboek, B.S. 1 juli 2022

Voor meer nieuws verwijzen we naar onze infosessies ‘Sociaal-juridische actua lokale besturen‘.

Nieuwe regels rond re-integratie

Door het Koninklijk Besluit van 11 september 2022 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk wat het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers betreft (B.S. 20/09/2022) zijn er vanaf oktober belangrijke aanpassingen op til in de procedure van re-integratie.

Zo komt er een informatieplicht naar het betrokken personeelslid, wijzigen verschillende termijnen, komt er een link naar de ’terug-naar-werk-coördinator’, wordt een aantal mogelijke trajecten/beslissingen teruggeschroefd naar 3, … en wordt een volledig nieuwe procedure van beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht uitgetekend.

Beëindiging medische overmacht wordt hierbij losgekoppeld van het re-integratietraject.

Je verneemt alles over deze nieuwe regelgeving met concrete handvaten in de praktijk in een korte opleiding.

Alle info hier: https://jurplus.be/opleidingen/reintegratie/

 • Haal meer
  uit uw
  personeelsbeleid
 • * Dynamische helpdesk
  * Onderbouwd advies van experten
  * Persoonlijke en actieve participatie

Nood aan een persoonlijke, efficiënte oplossing voor uw probleem?

Ons team van experten hoort graag meer van u
CONTACTEER ONS

Juridisch advies dat werkt.