Geen categorie

Deelakkoord VIA 6 – koopkracht publieke sector

Op 22 december 2020 werd het deelakkoord VIA 6 – koopkracht publieke sector afgesloten ter invulling van het kaderakkoord VIA 6 van 24 november 2020.

De koopkracht verhoging geldt voor alle sectoren die vallen onder VIA 5, met uitzondering van de dienstencheque-ondernemingen.

Volgende maatregelen zijn opgenomen:

1) Eenmalige aanvulling eindejaarstoelage 2020

 • Voor het personeel van de woonzorgcentra en van de andere bij de zesde staatshervorming geregionaliseerde voorzieningen in de ouderenzorg (~degene die een attractiviteitspremie ontvangen):
  – een verhoging van het forfaitair gedeelte tot 1.288,43 euro
  – een verhoging van het variabel gedeelte tot 3,6% van het jaarsalaris
 • Voor het personeel van de voorzieningen die behoren tot de klassieke zorg- en welzijnssectoren:
  – een verhoging van het variabel gedeelte tot 3,6%

De aanvulling dient in de loop van de maand januari betaald te worden. De aanvulling mag er niet toe leiden dat de eindejaarstoelage hoger wordt dan 1/12de van het jaarsalaris.

2) Verhoging van de eindejaarstoelage vanaf 2021

 • Voor het personeel van de woonzorgcentra en van de andere bij de zesde staatshervorming geregionaliseerde voorzieningen in de ouderenzorg, beheerd door een lokaal bestuur, een welzijnsvereniging of een intergemeentelijk samenwerkingsverband (~degene die een attractiviteitspremie ontvangen):
  – een verhoging van het forfaitair gedeelte tot 1.288,43 euro (bedrag 2020, jaarlijks te indexeren)
  – een verhoging van het variabel gedeelte tot 3,6% van het jaarsalaris
 • Voor het overige personeel van de lokale besturen dat onder het toepassingsgebied van onderhavig akkoord valt:
  – een verhoging van het variabel gedeelte tot 3,6% van het jaarsalaris

De verhogingen mogen er niet toe leiden dat de eindejaarstoelage hoger is dan 1/12de van het jaarsalaris.

3) Uitrol IF.IC-model

Voor de geregionaliseerde sectoren wordt streefdatum 1/10/2021 als implementatiedatum voorzien. Voor de klassieke sectoren wenst men, indien mogelijk, aan te sluiten bij de procedure van de private sector die thans lopende is.

Rechtsbron: Brief van Vlaams Minister Bart Somers d.d. 23 november 2020

Neutralisatie gevolgen ‘coronawerkloosheid’

Om te vermijden dat de periode ‘coronawerkloosheid’, waarin bepaalde personeelsleden geplaatst (geweest) zijn, ook op andere vlakken nog zou doorwerken, heeft de Vlaamse regering op 18 september 2020 een besluit goedgekeurd om de negatieve gevolgen weg te werken.

Dit besluit is nog niet gepubliceerd of in werking getreden, maar in afwachting, heeft het Agentschap Binnenlands Bestuur de informatie wel al in een mededeling verstrekt:

 • de periodes die de RVA erkent als technische werkloosheid omwille van overmacht door COVID-19 tellen, voor de personeelsleden die in het stelsel werden geplaatst, mee voor de berekening van hun administratieve en geldelijke anciënniteiten;
 • die periodes tellen ook mee voor de berekening van de eindejaarstoelage en de jaarlijkse vakantiedagen van die personeelsleden;
 • het tijdelijke corona-ouderschapsverlof wordt gelijkgesteld met het gewone ouderschapsverlof

Rechtsbron: Mededeling van Agentschap Binnenlands Bestuur aan de Burgemeersters en Algemeen Directeurs

Uitbreiding geboorteverlof

De ministerraad heeft op 20 november 2020 een voorontwerp van wet goedgekeurd waarbij het geboorteverlof stapsgewijs wordt uitgebreid naar 20 dagen.

Momenteel bedraagt het geboorteverlof voor vaders of meemoeders 10 dagen.

Vanaf 1 januari 2021 zal dit, onder voorbehoud van publicatie, in eerste fase uitgebreid worden naar 15 dagen om vervolgens op 1 januari 2023 uit te breiden naar 20 dagen.

De nieuwe regeling geldt in eerste instantie voor de contractuele personeelsleden. De vergoeding blijft zoals voorheen voor 3 dagen ten laste van het bestuur, de overige dagen komen ten laste van het ziekenfonds.

Het is echter de visie om dit ook voor statutairen te regelen.

We volgen het verder op!

Rechtsbron: Ministerraad 20 november 2020

 • Haal meer
  uit uw
  personeelsbeleid
 • * Dynamische helpdesk
  * Onderbouwd advies van experten
  * Persoonlijke en actieve participatie

Nood aan een persoonlijke, efficiënte oplossing voor uw probleem?

Ons team van experten hoort graag meer van u
CONTACTEER ONS

Juridisch advies dat werkt.