Geen categorie

Zomerkamp geannuleerd of stopgezet door corona

Voor de periode van 01 juli 2021 tot 31 augustus 2021 worden de mogelijkheden tot aanvraag tijdelijke werkloosheid corona uitgebreid met volgende 2 specifieke situaties:

 • een kamp of een georganiseerde opvang waarvoor uw kind was ingeschreven is geannuleerd of wordt stopgezet omwille van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken
 • uw kind kan niet naar een kamp of een georganiseerde opvang waarvoor het was ingeschreven omdat het kind in quarantaine is omwille van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken

Bij de aanvraag dient het personeelslid een door hem en de organisator van het kamp of de opvang ondertekende aanvraag te overhandigen aan het bestuur.

Verder dient men met volgende zaken rekening te houden:

 • dit geldt voor contractuele personeelsleden
 • men kan niet telewerken
 • het betreft minderjarige kinderen waarmee men samenwoont
 • slechts 1 ouder kan van het recht gebruik maken
 • het kind moest ingeschreven zijn in het kamp voor de annulatie/stopzetting/quarantaine

Rechtsbron: Mededeling van de RVA van 15 juli 2021; https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t2#h2_2

Uitbreiding van het rouwverlof voor contractanten en statutairen

Op 17 juni 2021 nam de Kamer de wet tot uitbreiding van het rouwverlof bij het overlijden van een partner of een kind en tot het flexibiliseren van de opname van het rouwverlof aan. De wet moet nog gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad en zal pas tien dagen nadien in werking treden.

Deze wet zal rechtstreeks van toepassing zijn op de contractanten bij de lokale en provinciale besturen. Voor de statutaire personeelsleden wordt een besluit van de Vlaamse Regering uitgewerkt. Men verwacht dat dit besluit zal afgrond zijn tegen eind 2021.

Aangezien de wet tien dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad rechtstreeks van toepassing zal zijn op de contractanten en de regelgeving voor statutairen pas eind 2021 voltooid zal worden, wordt aangeraden om in afwachting  van de definitieve goedkeuring van het nieuwe besluit van de Vlaamse regering, dienstvrijstelling te verlenen aan de statutaire personeelsleden, namelijk:

 • bij overlijden van de samenwonende partner of kind van het statutaire personeelslid of van de samenwonende partner: 6 werkdagen dienstvrijstelling, die de verantwoordelijke voor het dagelijkse personeelsbeheer toekent na opname van de huidige 4 werkdagen omstandigheidsverlof;
 • bij overlijden van een pleegkind van het statutaire personeelslid of van de samenwonende partner in geval van langdurige pleegzorg op het moment van het overlijden of in het verleden: 10 werkdagen dienstvrijstelling;
 • bij overlijden van een pleegkind van het statutaire personeelslid of van de samenwonende partner in het kader van kortdurende pleegzorg op het moment van het overlijden: 1 werkdag;
 • bij overlijden van een pleegvader of pleegmoeder van het statutaire personeelslid in het kader van langdurige pleegzorg op het moment van het overlijden: 4 werkdagen. Bij overlijden van een pleegvader of pleegmoeder van het contractuele personeelslid in het kader van langdurige pleegzorg op het moment van het overlijden: 1 werkdag.

Deze regeling van dienstvrijstelling kan dan komen te vervallen zodra het geplande besluit van de Vlaamse Regering in werking treedt.

Indien men in de RPR reeds voorzien heeft dat de algemeen directeur zelf dienstvrijstellingen kan toekennen, kan deze laatste snel bovenstaande principes toepassen. In de besturen die deze bepaling niet hebben, neemt in principe het bevoegde orgaan (vaak nog de raad) deze beslissing en voert de algemeen directeur deze uit. Dit komt dan ook ter sprake op een bijzonder onderhandelingscomité.

Bron: Mailing ABB 6 juli 2021

Einde telewerkverplichting

Vanaf 27 juni vervalt de verplichting tot telewerk ten gevolge van de coronacrisis, maar blijft het wel sterk aanbevolen. Besturen kunnen dus zelf beslissen of ze de komende maanden (bepaalde) personeelsleden nog (gedeeltelijk) van thuis uit laten werken of dat men de personeelsleden terug op de werkvloer verwacht.

Anders dan tijdens het terugkeermoment, dat mogelijk was vanaf 9 juni, kan het bestuur vanaf 27 juni het personeelslid verplichten terug te keren naar de werkvloer.

Op de werkvloer dient het bestuur wel de preventiemaatregelen conform de “generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan” en de social distancing te handhaven.
Er wordt tevens de plicht opgelegd de terugkerende personeelsleden te informeren over de geldende preventiemaatregelen.

Het einde van de verplichting tot telewerk in kader van de coronacrisis, betekent ook het einde van de verplichte telewerkaangifte. Voor de maand juli, en de maanden daarna, moet het bestuur geen telewerkaangifte meer indienen.

Rechtsbron: Overlegcomité van 18 juni 2021; Ministerieel besluit van 23 juni 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 24 juni 2021

 • Haal meer
  uit uw
  personeelsbeleid
 • * Dynamische helpdesk
  * Onderbouwd advies van experten
  * Persoonlijke en actieve participatie

Nood aan een persoonlijke, efficiënte oplossing voor uw probleem?

Ons team van experten hoort graag meer van u
CONTACTEER ONS

Juridisch advies dat werkt.