JurPlus

De invoering van de IFIC-functieclassificatie vereist snel actie

Lokale besturen en welzijnsverenigingen die een woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf of dagverzorgingscentrum exploiteren dienen in het kader van de implementatie van de IFIC-functieclassificatie een aantal acties te ondernemen.

Op 12 januari 2022 dient men immers een voorstel van functietoewijzing vastgesteld te hebben in de begeleidingscommissie. Op basis van deze functietoewijzing wordt een individuele berekening opgemaakt die ten laatste op 7 april 2022 dient gecommuniceerd te worden.
Verder dient men tegen 7 december 2021 een globale communicatie uit te sturen op basis van dit model . Tussen nu en 12 januari 2022 dient men de begeleidings- en interne beroepscommissie samen te stellen en te voorzien in een opleiding van deze leden.

Heel wat werk in deze drukke periode van het jaar, waarin wij u kunnen ondersteunen.

Stuur gerust een e-mail naar om te weten wat wij voor jullie kunnen betekenen.

Uitrol IFIC-functieclassificatie in de publieke sector van start

Op 24 november 2021 ondertekenden de sociale partners in het Comité C1 drie protocollen die de praktische modaliteiten uitwerken zodat de IFIC-functieclassificatie kan uitgerold worden in de publieke sector.

Hiertoe werd reeds beslist in het deelakkoord koopkracht voor de publieke sector, goedgekeurd door de sociale partners en de Vlaamse regering op 23 december 2020 en nadien overgenomen in het VIA 6-akkoord.

In een eerste fase zal men in de publieke ouderenvoorzieningen (woonzorgcentra, dagverzorgingscentra en centra voor kortverblijf)  de sectorale functies uit de IFIC-classificatie dienen toe te wijzen aan de personeelsleden, met uitzondering van diegene die behoren tot de directie, artsen en administratieve functies. De toegewezen functie zal ook de looncategorie bepalen waartoe het personeelslid ingeschaald zal worden. Het personeelslid kan dan een keuze maken om al dan niet in te stappen in het IFIC-barema.

De sociale partners voorzien een tijdspad waaraan gehouden dient te worden en een aantal procedurele stappen zoals de oprichting van een  begeleidingscommissie, interne  beroepscommissie, een globale én individuele communicatie naar de personeelsleden, de aanpassing van de rechtspositieregeling en het aanduiden van een proces-verantwoordelijke.

Naast deze oefening in de ouderenzorg gelden er voorafnames voor de personeelsleden die tewerkgesteld worden in de erkende  diensten gezinszorg, aanvullende thuiszorg en kinderopvang. Aan de personeelsleden van deze diensten zal reeds een IFIC-functiecategorie toegewezen worden, die men al dan niet kan aanvaarden.

De uitrol van deze IFIC-functieclassificatie geldt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2021 voor diegene die op 7 maart 2022 nog in dienst zijn bij het bestuur.  De meerkost voor de besturen wordt vergoed binnen het voor VIA-6 voorziene budget.

We beseffen dat een correcte invoering van deze IFIC-functieclassificatie een grote uitdaging betekent voor de lokale besturen. Jurplus kan hierbij begeleiden door jullie te informeren, maar ook door mee in het veld de nodige stappen te zetten.

Interesse? Mail gerust naar .

Nieuwe bepalingen van het BVR RPR goedgekeurd

De Vlaamse Ministerraad keurde op vrijdag 12 maart 2021 definitief een besluit goed dat de mogelijke negatieve gevolgen van Covid-19 remedieert voor de personeelsleden van de lokale besturen. Daarnaast bevat dit besluit ook een aantal bepalingen omtrent fietsmobiliteit, het quarantaineverlof, het opvangverlof en een verduidelijking met betrekking tot de hospitalisatieverzekering voor de personeelsleden.

Concreet komt het hier op neer:

De periodes die de RVA erkent als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de pandemie, veroorzaakt door het coronavirus, tellen mee voor de berekening van de administratieve anciënniteiten, zij tellen mee als werkelijke dienst en worden voor de berekening van de eindejaarstoelage gelijkgesteld met periodes waarvoor het personeelslid het salaris volledig heeft ontvangen, op voorwaarde dat het personeelslid tijdens de referentieperiode titularis van een betrekking met volledige prestaties of onvolledige prestaties was. Daarnaast telt deze periode mee als periode met recht op salaris die recht geeft op jaarlijkse vakantiedagen in het publieke stelsel.

Het corona-ouderschapsverlof wordt gelijkgesteld met het ouderschapsverlof.

Op het vlak van fietsmobiliteit wordt bepaald dat de raad kan beslissen dat de eindejaarstoelage die per kalenderjaar wordt toegekend, volledig of gedeeltelijk door het personeelslid op vrijwillige basis kan worden ingeruild tegen voordelen ter bevordering van de fietsmobiliteit. Daarnaast kan de raad beslissen dat vakantiedagen die per kalenderjaar boven het minimum van achtentwintig dagen jaarlijkse vakantie toegekend worden, door het personeelslid op vrijwillige basis kunnen worden ingeruild tegen voordelen ter bevordering van de fietsmobiliteit. Hiertoe dient men de nadere regels te bepalen in de rechtspositieregeling.

Art.  160 van het BVR RPR wordt  verduidelijkt in die zin dat de hospitalisatieverzekering van de personeelsleden die die ten minste halftijds aangesteld zijn of die een arbeidsovereenkomst voor ten minste een halftijdse betrekking hebben gesloten volledig ten laste wordt genomen door het bestuur.

Daarnaast bevat het besluit nog bepalingen omtrent het opvang-, het pleegouder-, het pleegzorg en het quarantaineverlof.  Men voorziet voor statutairen eenzelfde recht op pleegzorgverlof zoals voor  contractanten van 6 dagen per jaar. Het opvangverlof voor adoptie wordt bij statutairen op zes weken per ouder en 2 weken die men kan herverdelen gebracht. Het pleegouderverlof voor statutaire personeelsleden in geval van langdurige pleegzorg wordt op zes weken gebracht. Het pleegouderverlof van zes weken van het statutaire personeelslid verhoogt met twee weken voor een pleegouder en, voor beide pleegouders samen met drie weken vanaf 1 januari 2023; met vier weken vanaf 1 januari 2025 en met vijf weken vanaf 1 januari 2027.

Tot slot is er de verankering van het quarantaineverlof voor statutairen. Dit ter compensatie van de sluiting van de scholen en opvangcentra en voor personeelsleden die in quarantaine moeten zonder zelf ziek te zijn. Dit is enkel aangewezen wanneer er geen mogelijkheid tot telewerk bestaat en het tijdelijk toekennen van  een andere functie of de opname van andere verloven/overuren niet mogelijk is.

Het besluit werd goedgekeurd, maar is nog niet gepubliceerd.

Wij kunnen u helpen om deze bepalingen op maat van het bestuur uit te werken in de juridische bestuursdocumenten. Wij kunnen u ook helpen bij het invoeren van een fietspolicy.

Dit naast al onze andere bestaande dienstverlening zoals interim management, het opmaken van rechtspositieregelingen en arbeidsreglementen, sociaal-juridisch advies en opleidingen.

Hieromtrent meer info?

Lees hier het volledige besluit

 

  • Haal meer
    uit uw
    personeelsbeleid
  • * Dynamische helpdesk
    * Onderbouwd advies van experten
    * Persoonlijke en actieve participatie

Nood aan een persoonlijke, efficiënte oplossing voor uw probleem?

Ons team van experten hoort graag meer van u
CONTACTEER ONS

Juridisch advies dat werkt.