JurPlus

De IFIC-functieclassificatie en de voorafnames wettelijk verankerd

Op 14 oktober 2022 werd het Besluit van de Vlaamse Regering  over een nieuwe functieclassificatie bij lokale besturen en over aangepaste salarisschalen ter uitvoering van het Zesde Vlaams Intersectoraal akkoord van 30 maart 2021 voor de social/non-profitsectoren gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hiermee is dan ook het wettelijk kader omtrent deze IFIC-functieclassificatie en de voorafnames een feit.

Op zich mag de inhoud van dit besluit niet verbazen. Zij bieden een wettelijke grondslag voor de implementatie van de IFIC-functieclassificatie en de voorafnames op basis van de protocollen eerder gesloten in het Comité C1.

Echter geeft dit besluit wel aan welke bepalingen in de rechtspositieregeling van een lokaal bestuur of welzijnsvereniging afwijken voor de VIA-personeelsleden die ressorteren onder de IFIC-functieclassificatie en een salaris ontvangen volgens een IFIC-barema.

Concreet gaat het om de bepalingen omtrent:

 • de personeelsformatie;
 • de aanwerving;
 • de administratieve anciënniteit;
 • de functionele loopbaan;
 • de bevordering;
 • de ambtshalve herplaatsing;
 • de interne personeelsmobiliteit;
 • het salaris.

Voor de verzorgenden en het logistiek personeel in de erkende gezins- of aanvullende thuiszorg en de kinderbegeleiders in de  erkende kinderopvang en buitenschoolse kinderopvang worden de nieuwe salarisschalen als voorafname op de invoering van de IFIC-functieclassificatie in deze sectoren wettelijk verankerd. Het gaat hier om nieuwe salarisschalen. Een verdere uitrol van een loonhuis en een verdere implementatie van de IFIC-functieclassificatie is echter nog niet voor meteen.

Concreet kan men nu als bestuur met een gerust gemoed aan de slag gaan om de plaatselijke RPR aan te passen aan dit nieuwe Besluit.

Meer info over dit onderwerp? Neem gerust contact op.

 

 

De invoering van de IFIC-functieclassificatie vereist snel actie

Lokale besturen en welzijnsverenigingen die een woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf of dagverzorgingscentrum exploiteren dienen in het kader van de implementatie van de IFIC-functieclassificatie een aantal acties te ondernemen.

Op 12 januari 2022 dient men immers een voorstel van functietoewijzing vastgesteld te hebben in de begeleidingscommissie. Op basis van deze functietoewijzing wordt een individuele berekening opgemaakt die ten laatste op 7 april 2022 dient gecommuniceerd te worden.
Verder dient men tegen 7 december 2021 een globale communicatie uit te sturen op basis van dit model . Tussen nu en 12 januari 2022 dient men de begeleidings- en interne beroepscommissie samen te stellen en te voorzien in een opleiding van deze leden.

Heel wat werk in deze drukke periode van het jaar, waarin wij u kunnen ondersteunen.

Stuur gerust een e-mail naar om te weten wat wij voor jullie kunnen betekenen.

Uitrol IFIC-functieclassificatie in de publieke sector van start

Op 24 november 2021 ondertekenden de sociale partners in het Comité C1 drie protocollen die de praktische modaliteiten uitwerken zodat de IFIC-functieclassificatie kan uitgerold worden in de publieke sector.

Hiertoe werd reeds beslist in het deelakkoord koopkracht voor de publieke sector, goedgekeurd door de sociale partners en de Vlaamse regering op 23 december 2020 en nadien overgenomen in het VIA 6-akkoord.

In een eerste fase zal men in de publieke ouderenvoorzieningen (woonzorgcentra, dagverzorgingscentra en centra voor kortverblijf)  de sectorale functies uit de IFIC-classificatie dienen toe te wijzen aan de personeelsleden, met uitzondering van diegene die behoren tot de directie, artsen en administratieve functies. De toegewezen functie zal ook de looncategorie bepalen waartoe het personeelslid ingeschaald zal worden. Het personeelslid kan dan een keuze maken om al dan niet in te stappen in het IFIC-barema.

De sociale partners voorzien een tijdspad waaraan gehouden dient te worden en een aantal procedurele stappen zoals de oprichting van een  begeleidingscommissie, interne  beroepscommissie, een globale én individuele communicatie naar de personeelsleden, de aanpassing van de rechtspositieregeling en het aanduiden van een proces-verantwoordelijke.

Naast deze oefening in de ouderenzorg gelden er voorafnames voor de personeelsleden die tewerkgesteld worden in de erkende  diensten gezinszorg, aanvullende thuiszorg en kinderopvang. Aan de personeelsleden van deze diensten zal reeds een IFIC-functiecategorie toegewezen worden, die men al dan niet kan aanvaarden.

De uitrol van deze IFIC-functieclassificatie geldt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2021 voor diegene die op 7 maart 2022 nog in dienst zijn bij het bestuur.  De meerkost voor de besturen wordt vergoed binnen het voor VIA-6 voorziene budget.

We beseffen dat een correcte invoering van deze IFIC-functieclassificatie een grote uitdaging betekent voor de lokale besturen. Jurplus kan hierbij begeleiden door jullie te informeren, maar ook door mee in het veld de nodige stappen te zetten.

Interesse? Mail gerust naar .

 • Haal meer
  uit uw
  personeelsbeleid
 • * Dynamische helpdesk
  * Onderbouwd advies van experten
  * Persoonlijke en actieve participatie

Nood aan een persoonlijke, efficiënte oplossing voor uw probleem?

Ons team van experten hoort graag meer van u
CONTACTEER ONS

Juridisch advies dat werkt.