Rechtspositieregeling

3 nieuwe maatregelen betreffende arbeidsongeschiktheid

Op 18  november werd (eindelijk) de regelgeving in verband met de vrijstelling van het ziektebriefje voor één dag arbeidsongeschiktheid gepubliceerd. Het betreft een wijziging van artikel 31 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 en is dus enkel rechtstreeks van toepassing op contractuele personeelsleden.

Volgende principes gelden:

 • vrijstelling om een geneeskundig getuigschrift voor te leggen voor één dag arbeidsongeschiktheid
  • geldt zowel voor een ziekte van 1 dag als voor de eerste dag van een langere periode
 • driemaal per kalenderjaar
 • besturen met minder dan 50 personeelsleden op 1 januari van het kalenderjaar waarin de arbeidsongeschiktheid zich voordoet, kunnen afwijken door middel van het arbeidsreglement
 • verwittigingsplicht en controlemogelijkheid blijft

Om een gelijkheid te bewaren tussen statutaire en contractuele personeelsleden is het aangewezen om via het arbeidsreglement deze regels ook van toepassing te maken te maken op de statutaire personeelsleden.

Naast de vrijstelling van geneeskundig attest, bevat de gepubliceerde wet ook volgende maatregelen m.b.t. arbeidsongeschiktheid:

 • Inwerkingtreding nieuwe procedure beëindiging medische overmacht
  • Wijziging artikel 34 WAO
  • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens definitieve arbeidsongesongeschiktheid enkel mogelijk na het volgen van een specifieke procedure opgenomen in de Codex Welzijn (boek I, titel 4, hoofdstuk VI, afdeling 3)
   • zie sessie ‘Sociaal-juridische actua november 2022’ en thema-opleiding ‘Re-integratie 2.0 en nieuwe procedure medische overmacht’
 • Beperking neutralisatie gewaarborgd loon tijdens progressieve werkhervatting
  • Tot heden gold de regel dat een personeelslid dat tijdens een progressieve werkhervatting terug volledig arbeidsongeschikt werd altijd volledig terug op een uitkering van het ziekenfonds viel. Vanaf heden wordt die neutralisatie van gewaarborgd loon beperkt tot 20 weken. Indien een personeelslid na meer dan 20 weken progressieve werkhervatting terug volledig ziek wordt, gelden de normale regels van gewaarborgd loon.

Deze 3 maatregelen treden in werking vanaf de 10de dag na publicatie, zijnde 28 november 2022.

Rechtsbron: Wet van 30 oktober 2022 houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid, B.S. 18 november 2022

2de principiële goedkeuring ontwerp nieuw BVR RPR

Op 20 mei 2022 heeft de Vlaamse regering een eerste goedkeuring gegeven aan een ontwerp nieuw BVR RPR. Ondertussen zijn de onderhandelingen met de sociale partners beëindigd en heeft de Vlaamse regering afgelopen donderdag 10 november 2022 haar 2de principiële goedkeuring aan het Besluit gegeven 🎓.

De teksten gaan nu naar de Raad van State om dan definitief goedgekeurd te worden.

Nadien is het enkel nog wachten op de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Gezien de belangrijkheid van dit Besluit voor de toekomst van de rechtspositieregeling van de personeelsleden voor lokale besturen niet genoeg benadruk kan worden, voorzien wij in alle provincies een uitgebreide infosessie 👨‍🏫.
Hierbij overlopen we het volledige nieuwe Rechtspositiebesluit van A-Z, benadrukken we de verschillen t.o.v. vroeger, geven we mogelijkheden en opportuniteiten aan, staan we stil bij valkuilen en gemiste kansen, lichten we verschillende mogelijke keuzes toe en ondersteunen we met tips en advies.
Tot slot geven we ook een stappenplan mee om deze nieuwe tekst om te zetten in de rechtspositieregeling van het bestuur.

 

 

 

De IFIC-functieclassificatie en de voorafnames wettelijk verankerd

Op 14 oktober 2022 werd het Besluit van de Vlaamse Regering  over een nieuwe functieclassificatie bij lokale besturen en over aangepaste salarisschalen ter uitvoering van het Zesde Vlaams Intersectoraal akkoord van 30 maart 2021 voor de social/non-profitsectoren gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hiermee is dan ook het wettelijk kader omtrent deze IFIC-functieclassificatie en de voorafnames een feit.

Op zich mag de inhoud van dit besluit niet verbazen. Zij bieden een wettelijke grondslag voor de implementatie van de IFIC-functieclassificatie en de voorafnames op basis van de protocollen eerder gesloten in het Comité C1.

Echter geeft dit besluit wel aan welke bepalingen in de rechtspositieregeling van een lokaal bestuur of welzijnsvereniging afwijken voor de VIA-personeelsleden die ressorteren onder de IFIC-functieclassificatie en een salaris ontvangen volgens een IFIC-barema.

Concreet gaat het om de bepalingen omtrent:

 • de personeelsformatie;
 • de aanwerving;
 • de administratieve anciënniteit;
 • de functionele loopbaan;
 • de bevordering;
 • de ambtshalve herplaatsing;
 • de interne personeelsmobiliteit;
 • het salaris.

Voor de verzorgenden en het logistiek personeel in de erkende gezins- of aanvullende thuiszorg en de kinderbegeleiders in de  erkende kinderopvang en buitenschoolse kinderopvang worden de nieuwe salarisschalen als voorafname op de invoering van de IFIC-functieclassificatie in deze sectoren wettelijk verankerd. Het gaat hier om nieuwe salarisschalen. Een verdere uitrol van een loonhuis en een verdere implementatie van de IFIC-functieclassificatie is echter nog niet voor meteen.

Concreet kan men nu als bestuur met een gerust gemoed aan de slag gaan om de plaatselijke RPR aan te passen aan dit nieuwe Besluit.

Meer info over dit onderwerp? Neem gerust contact op.

 

 

 • Haal meer
  uit uw
  personeelsbeleid
 • * Dynamische helpdesk
  * Onderbouwd advies van experten
  * Persoonlijke en actieve participatie

Nood aan een persoonlijke, efficiënte oplossing voor uw probleem?

Ons team van experten hoort graag meer van u
CONTACTEER ONS

Juridisch advies dat werkt.