Ontwerp nieuw kaderbesluit BVR RPR + ontslag statutair

  • november 11, 2023

Op de ministerraad van vrijdag 20 mei 2022 heeft de Vlaamse Regering een eerste principiële goedkeuring verleend aan enerzijds het ontwerp van besluit dat de minimale voorwaarden vaststelt van de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen en anderzijds een voorontwerp tot wijziging van het Provinciedecreet en het Decreet Lokaal Bestuur.

Ontwerp nieuw BVR RPR

Dit nieuwe kaderbesluit incorporeert de doelstellingen van het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024:
  • meer autonomie en vrijheden om een modern personeelsbeleid te kunnen voeren
  • het verder wegwerken van  verschillen tussen statutaire en contractuele personeelsleden

Daarnaast heeft men ervoor geopteerd om nagenoeg alle besluiten met m.b.t. de rechtspositie van het personeel (BVR RPR, Besluit externe personeelsmobiliteit, Besluit van 13/9/2002 betreffende vakantietoelage, …) te integreren in het kaderbesluit zodat alle regels i.v.m. tot de rechtspositie quasi terug te vinden zijn in 1 rechtsbron.

Uiteraard dient dit ontwerp nog heel de juridische weg te doorlopen (sociale partners, RvSt).

Wijziging ontslagregeling statutair personeelslid

Ook voor dit voorontwerp tot wijziging vindt men de wortels terug in het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024:
“We werken de verschillen tussen de statutaire en contractuele personeelsleden verder weg. Voor de lokale besturen werken we voor de statutaire ambtenaren een ontslagregeling uit die dezelfde is als de ontslagregeling uit de arbeidsovereenkomstenwet.”

Het voorontwerp voorziet een gelijkschakeling van de ontslagregeling van de statutaire personeelsleden met die van de contractuele werknemers.
Daarenboven worden de arbeidsrechtbanken en arbeidshoven bevoegd om geschillen die voortvloeien uit de beëindiging van de statutaire aanstelling te behandelen (in plaats van de Raad van State).

Rechtsbron

Vlaamse Ministerraad van vrijdag 20 mei 2022. Via deze link vindt men ook de ontwerpteksten.

Blog Post

Andere artikels

Lees meer en blijf mee.

2de principiële goedkeuring ontwerp nieuw BVR RPR

november 11, 2023
Op 20 mei 2022 heeft de Vlaamse regering een eerste goedkeuring gegeven aan een ontwerp nieuw BVR RPR. Ondertussen zijn...

Decreet tot wijziging ontslag statutair – goedkeuring

november 11, 2023
Op de ministerraad van de Vlaamse Regering van vrijdag 3 maart 2023 is het ontwerpdecreet tot wijziging van het DLB wat...

Flexi-jobs ook in de publieke zorg

november 11, 2023
In het begrotingsakkoord van de Federale Regering van 11 oktober 2022 was een uitbreiding van het systeem van...
Geprikkeld door onze expertise?

Neem contact met ons op

Begeleiding nodig on the job of leer je het liever zelf tijdens eens van onze opleidingen? Contacteer ons nu.