Publicatie diverse aanpassingen BVR RPR

  • november 11, 2023

Afgelopen dagen zijn de publicaties gebeurd van reeds aangekondigde wijzigingen van het BVR RPR.

Fietsvergoeding voor speedpedelec

Op 12 april 2022 is de aanpassing van artikel 164 BVR RPR in kader van de speedpedelec verschenen in het Belgisch Staatsblad:
‘Een maandelijkse fietsvergoeding wordt toegekend aan het personeelslid dat de verplaatsing van en naar het werk volledig of gedeeltelijk met de fiets of de speedpedelec, vermeld in artikel 38, § 1, eerste lid, 14°, a), van het Wetboek van de inkomstenbelastingen van 10 april 1992 aflegt’.

De terugwerkende kracht die nog voorzien was in de ontwerpbesluiten is niet weerhouden. De Raad van State heeft in zijn advies van 18 januari 2022 over het ontwerp geoordeeld dat er geen reden is tot retroactieve werking.

Gezien de publicatie plaatsvond  op 12 april 2022 houdt dit in dat dit artikel inwerking treedt op 22/04/2022. Vanaf die datum moet het bestuur de vastgelegde fietsvergoeding ook uitbetalen aan personeelsleden die de verplaatsing naar het werk maken met de speedpedelec.

Uitbreiding ‘rouwverlof’ voor statutairen

Door de Wet van 25 juni 2021 werd het ‘rouwverlof’ (omstandigheidsverlof naar aanleiding van overlijden) voor contractuelen op verschillende vlakken uitgebreid. Onmiddellijk werd aangegeven dat het de intentie was om deze uitbreiding ook mogelijk te maken voor statutairen door aanpassing van het BVR RPR. Tot de aanpassing van het BVR RPR werd wel geadviseerd om via dienstvrijstelling al gelijkaardige rechten aan de statutairen toe te kennen.

Ondertussen heeft de publicatie van de aanpassing van het BVR RPR op 4 april 2022 plaatsgevonden, waardoor het ook voor statutairen een automatisch recht is.

Verhoging variabel gedeelte EJT van 2,5% naar 3,6% voor niet-VIA-personeel

Op 4 april 2022 is ook de publicatie van de verhoging van het variabel gedeelte van de eindejaarstoelage van 2,5% naar 3,6% voor het niet-VIA-personeel gebeurd. Tevens is, zoals al aangekondigd, ook de maximumgrens van één twaalfde van het jaarsalaris opgeheven.

Quarantaineverlof statutairen

Op 12 april 2022 is ten slotte de wijziging aan het quarantaineverlof voor statutairen naar ‘de gevallen, vermeld in artikel 8, eerste lid, van de wet van 23 december 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie’ (zijnde de gevallen waarin contractuelen beroep kunnen doen op werkloosheid corona) met terugwerkende kracht gepubliceerd.

Rechtsbronnen

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 28 januari 2022 tot wijziging van artikel 135 en 209 van het BVR RPR en tot wijziging van artikel 98 van het BVR RPR OCMW, B.S. 4 april 2022
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 28 januari 2022 tot wijziging van artikel 164 van het BVR RPR en tot wijziging van artikel 8 en 21 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 houdende maatregelen ten gevolge van de pandemie veroorzaakt door COVID-19 en tot wijziging van de minimale voorwaarden voor de rechtspositieregeling van het personeel van de gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de provincies, B.S. 12 april 2022
     
    Voor gedetailleerde info over al deze aanpassingen en de daarbij horende modaliteiten verwijzen we graag naar onze 2-maandelijkse infosessies ‘Sociaal-juridische actua lokale besturen’.
Blog Post

Andere artikels

Lees hieronder onze andere artikels

2de principiële goedkeuring ontwerp nieuw BVR RPR

november 11, 2023
Op 20 mei 2022 heeft de Vlaamse regering een eerste goedkeuring gegeven aan een ontwerp nieuw BVR RPR. Ondertussen zijn...

Nieuw BVR RPR - Jurplus als rechterhand

november 11, 2023
Het nieuwe BVR RPR (lees: het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de...

Het nieuwe BVR RPR is gepubliceerd

november 11, 2023
Het is zover! Het nieuwe rechtspositiebesluit (nieuw BVR RPR) is vandaag 8/3/2023 gepubliceerd in het Belgisch...
Geprikkeld door onze expertise?

Neem contact met ons op

Begeleiding nodig on the job of leer je het liever zelf tijdens eens van onze opleidingen? Contacteer ons nu.