Zaterdag wordt vanaf 2023 niet meer als werkdag beschouwd

  • november 11, 2023

Door een wijziging in het Burgerlijk Wetboek zal vanaf 1/1/2023 de zaterdag niet meer als een werkdag beschouwd worden.

Dit zal ook zijn doorwerking hebben in belangrijke tellingen in het arbeidsrecht. We denken hierbij in eerste instantie aan:

  • telling bij betekening opzegbrief
  • telling bij het geven ontslag bij dringende reden

Betekening opzegbrief

Artikel 37 van de Wet arbeidsovereenkomsten (WAO) stelt dat een opzegbrief die aangetekend verstuurd is, betekend wordt op de derde werkdag na de verzending (postdatum is bepalend).
Heden wordt in deze situatie als werkdag beschouwd:  elke kalenderdag, behalve de zon- en feestdagen m.a.w een zaterdag telt mee in de telling, ook al werkt men niet die dag.

De opzegbrief heeft vervolgens, conform artikel 37/1 WAO, ingang vanaf de maandag volgend op de betekening.

In de praktijk kwam het erop neer dat werkgever of werknemer de opzegbrief op woensdag diende te versturen om de opzeg de maandag erop te laten ingaan (tenzij er een feestdag volgde in de 3 volgende dagen).
Bijvoorbeeld: bij een opzeg verstuurd op woensdag 17 augustus, begint de opzegtermijn te lopen op maandag 22 augustus (gezien de betekening plaats heeft op zaterdag 20 augustus, zijnde de derde werkdag na verzending).

Door een wijziging in het Burgerlijk Wetboek zal vanaf 1/1/2023 de zaterdag niet meer als een werkdag beschouwd worden. Hierdoor zal een opzegbrief die verstuurd is op woensdag pas betekend worden op de maandag erop (en niet meer op zaterdag) en zal de opzegtermijn dus pas de maandag van de week daarop beginnen te lopen.
Bijvoorbeeld: een opzeg verstuurd op woensdag 4 januari 2023, zal betekend worden op maandag 9 januari 2023, zijnde de derde werkdag na verzending (donderdag = werkdag 1, vrijdag werkdag 2 en gezien zaterdag niet meer beschouwd wordt als werkdag is maandag de derde werkdag).

Indien men wenst dat de opzegtermijn in 2023 blijft ingaan de maandag na het versturen van de opzegbrief, zal men vanaf 2023 de opzegbrief ten laatste dienen te versturen op dinsdag (uiteraard in de veronderstelling dat er de 3 volgende dagen geen feestdag volgt).

Ontslag dringende reden

Conform artikel 35 WAO dient de partij die een arbeidsovereenkomst wenst te beëindigen om dringende reden, deze te verbreken binnen een termijn van 3 werkdagen die begint te lopen de dag volgend op de dag waarop de feiten waarop men zich beroept bekend zijn (nvdr. aan het orgaan dat bevoegd is om het ontslag te geven).

In deze situatie zou het in het voordeel van de partij, die het ontslag om dringende reden wens te te geven, kunnen spelen dat zaterdag niet meer beschouwd wordt als een werkdag vanaf 2023.

Extra: Kan arbeidsrecht afwijken? - Ja!

In het nieuwe Burgerlijk Wetboek wordt de mogelijkheid geboden om in andere wetten van deze nieuwe regel af te wijken
Minister Dermagne heeft advies gevraagd aan NAR of men zaterdagen toch nog als werkdag wil beschouwen voor de berekening van de termijnen

Als men het nuttig acht, zal de regering een wetsontwerp indienen om de zaterdag toch nog als werkdag te beschouwen in arbeidsrecht. 

Rechtsbronnen

Wet van 28 april 2022 houdende boek 1 “Algemene bepalingen” van het Burgerlijk Wetboek, B.S. 1 juli 2022
 
Voor gedetailleerde info over deze aanpassingen verwijzen we graag naar onze 2-maandelijkse infosessies ‘Sociaal-juridische actua lokale besturen’

Blog Post

Andere artikels

Lees meer en blijf mee.

Zaterdag vanaf 2023 verder beschouwd als werkdag?

november 11, 2023
In ons nieuwsbericht van 17 augustus 2022 en infosessie ‘Sociaal-juridische actua lokale besturen’ van september 2022...

3 nieuwe maatregelen m.b.t. arbeidsongeschiktheid

november 11, 2023
Op 18 november werd (eindelijk) de regelgeving in verband met de vrijstelling van het ziektebriefje voor één dag...

Flexi-jobs ook in de publieke zorg

november 11, 2023
In het begrotingsakkoord van de Federale Regering van 11 oktober 2022 was een uitbreiding van het systeem van...
Geprikkeld door onze expertise?

Neem contact met ons op

Begeleiding nodig on the job of leer je het liever zelf tijdens eens van onze opleidingen? Contacteer ons nu.